ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Отсъствия и отписване от ДГ

ОТСЪСТВИЯ
(1) Отсъствия за децата до 4 години вкл. се извиняват до 30 работни дни за една учебната година – от 15.IХ до 31.V, само при предварително подадено писмено уведомление, заведено във входящия дневник на детската градина;
(2) Децата за задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
(3) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите  представено предварително на учителите на групите.  
(4)  Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от  групи за задължително предучилищно образование е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.


ОТПИСВАНЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА
 Отписването на децата от детската градина се извършва чрез писмено заявление от родителите до директора на детската градина.
Отписването на децата от детската градина се извършва в следните случаи:
1. По волята на родителите;
2. Преди постъпването му в първи клас;
3. При неспазване на разпоредбите на Правилника за дейността на детската градина;

Преместването на децата от детската градина се извършва чрез писмено заявление от родителите до директора на детската градина, след заплащане на дължимата такса и изтегляне на документите на детето и записване в друга институция.  
Преместването на деца от групи за задължително предучилищно образование се извършва с удостоверение за
преместване при наличие на свободни места. За извършеното преместване писмено се
уведомява общинска администрация на община „Марица“ в тридневен срок от възникване на обстоятелствата по преместването.
Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование  се осъществяват при условията чл.2 от  наредба   за дейностите в детските градини в община Марица и чл.4 от Наредба № 3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини.
   При намаляване броя на децата в групите, по време на официални празници и ваканции или при аварии и други непредвидени ситуации, се сформират сборни групи. При възможност се спазва възрастовия признак на разпределение на групите. През летните месеци : от месец юни до месец август , детската градина работи със сборни групи  след проведено проучване на възможностите на родителите да гледат децата си в къщи  

 (5) Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни и други дейности, налагащи сформирането на сборни групи, както и ваканциите през учебната година, определени със заповед на министъра на МОН, включително от 01 юни до 31 август.