ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Обществен съвет 2016 г.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  В  ДГ « БИСЕР»

На основание  чл. 269. (1) от ЗПУО, Общественият съвет в детската градина:
(1) 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности, за приобщаване на децата от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на униформи.
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина;
4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
5. Съгласува годишния учебен план;
 6. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
7. Съгласува избора от учителите на учебните помагала и книжки;
8. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 9. Участва в създаването и приемането на етичен кодекс на ДГ.
10. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор" в общинските детски градини.
 11. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
12. Общественият съвет дава становища по други въпроси по искане на директора, педагогическия съвет, регионалното управление на образованието или Министерството на образованието и науката.
(2)  При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6, те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.