ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

История

Детска градина  “Бисер”  е открита на 12.04.1976 г.  в отговор на потребностите на  жителите на село Труд – най голямо в община „Марица“  ( 5000 жители).
От 1976 г. до 1978 г. детската градина функционира с 4 възрастови групи . От 04.06.1978 г. е разкрита  една група детска ясла и  целодневна  детската градина „Бисер“ е Обединено детско заведение ”Бисер” с 4 групи детска градина и 1 яслена . През 1985 г. яслената група e трансформирана и от 15.09.1985 г. до 01.09.2015г. в Целодневна детска градина ”Бисер” се осъществява учебно-възпитателна дейност с 5 възрастови групи деца .
По отношение на динамиката в броя на населението на село Труд  , може да се отбележи наличието на тенденция за   стабилно демографско състояние (по брой на постоянното население). Увеличението на броя на жителите се дължи както на по-висока раждаемост, така и на механичен прираст.  Механичният прираст показва , че с.Труд е притегателна за живеене територия, поради близостта до гр.Пловдив- 5 км, много добра инфраструктура, наличие на производствени фирми на територията на селото, удобен транспорт до гр. Пловдив .
На 11.05.2015г. е разкрита още една група за 20 деца на 3 г. в пригодено за целта помещение в централната сграда, а  детското заведение се разшири, след дълги години на недостиг на места за децата от селото.
Построена е нова двуетажна  съвременна сграда, с разгъната площ от 540 кв. метра, съобразена с всички съвременни изисквания. На 01.09.2015г.  в новопостроената сграда са разкрити 2 групи детска ясла. Разкриването на  нови групи  е наложено  от социални промени в обществото – майчинството е платеното до навършване на 2 години на детето , задължителната предучилищна подготовка е две години преди постъпване на децата в училище .         
Доброто сработване между педагогически, медицински и обслужващ персонал е предпоставка за качествен учебно възпитателен процес.  Екипът на ДГ“Бисер“   е мотивиран качествено да измени и усъвършенства учебно възпитателния процес  за всички свои деца, да създаде още по-добри условия за тяхното свободно, пълноценно и интензивно  развитие.
Детската градина разполага с много добра материално техническа база, която се поддържа и обновява  със средства от бюджета на община „Марица“, от спечелени и реализирани  проекти , от Настоятелство „Бисер“ ,( регистрирано като Сдружение с нестопанска цел през 2007 година), родителите и местната общност.
През 2010 година детската градина е   газифицирана.
През 2012 година е извършен основен ремонт на централната сграда по проект «Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в Община Марица»; по ОП “Развитие на човешките ресурси“.
През 2013 година е извършен основен ремонт на филиала (втори етаж на Здравен център)- изградено е отделно котелно помещение, сградата е изолирана,сменена е дограмата , помещенията са обновени и боядисани .
През 2014 година е изградена система за видео наблюдение
През 2015 година е изградена поливна  система  за поддържане на тревните площи , дървета , храсти и цветни градини.Съвместно с родителите са засадени  70 бр. нови дървесни видове- иглолистни и широколистни  и храсти.
През 2016 година са отстранени старите уреди за игра на двора  и са заменени с нови , съвременни комбинирани детски съоръжения, които отговарят на нормативните изисквания за безопасност   .