ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Условия за прием

ДГ "БИСЕР" приема деца от 3 до 7 години. Приемът е целогодишен, при наличие на свободни места в съответната група. Родителите се запознават с условията и правилника за  дейността на детската градина
Необходими документи за прием в детската градина:

 Децата може да постъпят в детска градина „Бисер“за предучилищно образование не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст.

В яслените групи в   детска градина „Бисер“   може да постъпват деца от 10-месечна до тригодишна възраст.
Постъпването на децата в детска градина „Бисер“се осъществява целогодишно, при наличие на свободни места.
Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищно образование по чл. 14 от Наредба № 5 от 03.06.2016г за предучилищното образование.

 Записването на децата за предучилищно образование се извършва целогодишно при спазване на условията   от тази наредба  със следните документи:
1. Заявление от родителите;
•    Заявленията се завеждат с входящ номер в Регистър за прием на децата.
•    Заявленията, които не могат да бъдат удовлетворени, остават като чакащи резерви по реда на тяхното подаване.
•    Заявления за приемане на деца в първа възрастова група за следващата учебна година се подават от 1 януари до 30 юли на текущата календарна година.
2. Копие от удостоверението за раждане на детето;
3. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина;
6. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ,бр. 45от2005г.);
7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
8.  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Приемът на документите се извършва от директора или упълномощено от него лице, които издават пореден входящ номер на заявлението.
Обявяването на списъците с приетите деца става на видно място до 20 август.
Приетите в първа група деца постъпват през месец септември .
При записване на детето, родителят (настойникът) се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина.
 В срок до 31 май директорите на детските градини представят в община Марица
списъци на децата от подготвителните групи за следващата учебна година, както и броя на необхванатите деца.
Броят на групите и броят на децата в група в детските градини се определят от
директора на детската градина, след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния
образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини.