ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Такси за детска градина

Определят се от НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”

РАЗДЕЛ III
Такси за детски градини и детски кухни

Чл.25.   За ползване на детски градини родителите или настойниците заплащат месечни такси, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2  :  35.00 лв.  
1.20 лв. – храна  за 1 ден   за едно дете на 4, 5 и 6 годишна възраст, включено в групата за задължителнo предучилищнo образование
Чл.26.  Общинският съвет опреде ля облекчения за таксите по чл.25,както следва:
(1) Не се заплаща такса за :
1. (Изм. – Решение No 11/31.01.2012 г. на ОбС “Марица”)
деца на родители, единият или двамата от които са загубили 50 или над 50 на сто от работоспособността си ;
2. (Изм. – Решение No 11/31.01.2012 г. на ОбС “Марица”) деца сираци – без родители или с един родител;
3. (Отм. –Решение No 11/31.01.2012 г. на ОбС “Марица”).
4. деца на загинали при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
5. деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък,определен от Министъра на здравеопазването;
6. трето и следващи деца на многодетни родители.
(2) (Изм. – Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС “Марица”)
50% от таксата се заплаща за :
1. дете, чиито родители са редовни студенти;
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни заведения, се заплаща такса, както следва:
1. за първо дете –100%от размера на таксата  
2. за второто дете – 50 %от размера на таксата
(4) Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни заведения,се заплаща такса, както следва:
1. за първо дете –50% от размера на таксата
2. за второто дете – 75 % от размера на таксата
3. за трето и следващи деца –такса не се заплаща.
(5) За ползването на намаленията посочени в ал. от 1 до 4
родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, предружена с документи, доказващи преференцията.
Чл.27.
(1) При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват при условие, че родителите предварително са уведомили директора на  ДГ.
(2) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца,следващ месеца на подаване на декларацията.
(3) (Нова – Решение No11/31.01.2012 г. на ОбС “Марица”)
Не се заплаща такса при отсъствие на детето поради заболяване, удостоверено с медицински документи.
(4) (Нова – Решение No 11/31.01.2012 г. на ОбС “Марица”)
Не се заплаща такса и за времето, в което детските заведения или отделна група от тях не работят поради аварии,
ремонти, карантини или други обективни причини.
Чл.28.(Изм. – Решение No 353/04.11.2016г. на ОбС “Марица”)
Текстовете на чл.26 и на чл.27 се отнасят и за деца на 5 и 6 годишна възраст, включени в групите на задължителна предучилищна подготовка на детските заведения.
Чл.29. (Изм. – Решение No 182/25.11.2009 г. на ОбС “Марица”)
Таксата за детски градини се начислява от съответните длъжностни лица в заведенията,събира се от ЗАС и се внася в касата на поделение “Образование” до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.