ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Проекти - Действащи

[/userfiles/files/proekt.jpg]                                 

1.Активно приобщаване в системата на предучилищното образование
 2020 год.
ДГ “Бисер“ участва в дейности по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.
Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност.
Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина. Предвижда се и разработване на специализирана методика за овладяване на български език за деца с различен майчин език. Разработването на методиката и обучението на учители за нейното прилагане ще гарантира устойчивостта на проекта.
Ранното идентифициране и осигуряването на обща и допълнителна подкрепа за децата, за които е установено, че имат потребност от такава, чрез назначаването на допълнителен педагогически персонал са други дейности насочени към активно приобщаване. За учители от детските градини ще бъде осигурено обучение за прилагане на скрининг тест за ранно идентифициране на обучителните затруднения. Съпътстващи изпълнението на проекта ще бъдат и дейностите за изграждане на умения на непедадагогическите специалисти и за работа и мотивиране на родители за ползите от предучилищното образование. Предвижда се и провеждането на две национални кампании: за мотивиране на родители и за преодоляване на негативните нагласи и недопускането на дискриминация.
 
Дейности
Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.:
Дейността включва няколко основни стъпки – разработване на специализирана методика за обучение по български език и създаване на капацитет за прилагането й, определяне на нуждаещите се от такова обучение и предоставянето му обучение в допълнителни модули (наричано за краткост за целите на проекта допълнително обучение по български език) в проектните детски градини. Основа за ефективното осъществяване на дейността е разработването на специализираната методика за обучение по български език, която да е приложима във всяка от възрастовите групи, както и в разновъзрастови групи и да предлага насоки и игри за съответната възрастова група, но същото време да е ориентирана към потребностите на различните уязвими групи – деца, които е владеят или слабо владеят български. Такава специализирана методика не е разработвана на национално ниво до момента и тя следва да включва:
• инструментариум за оценка на владеенето на български език, чрез който да се идентифицират децата, които не владеят или слабо владеят български език, да се определи нивото, от което започва обучението, да се посочат областите, в които са пропуските, и да се разработи индивидуален план за обучение за наваксване на пропуските;
• методически насоки за разработване на индивидуален план за обучение, за определяне на теми, методи и подходи и за подбор подкрепящи средства и помагала, както и за осъществяване на самото допълнително обучение по български език;
• инструментариум за проследяване на напредъка на детето и за диагностика на постиженията;
• подкрепящи средства и учебни помагала (игри, пособия, дидактически материали, софтуерни програми и др.) за прилагане на методиката;
Допълнителното обучение по български език за децата от уязвими групи ще се предоставя в съответствие с действащата нормативна уредба. Групите за допълнително обучение ще включват от 2 до 8 деца от една детска градина с близки потребности. В учебно време допълнителното обучение се осъществява като допълнителни модули в рамките на до 100 педагогически ситуации за всяка възрастова група, а в неучебно време – като допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, разпределени в 30 дни по два модула, всеки с продължителност 30 минути. В случай че в рамките на педагогическите ситуации в една възрастова група и/или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие през лятото не е постигнат задоволителен напредък, на детето се предлага допълнително обучение и в следващата възрастова група, като се отчита повторно, доколкото стартовото ниво, методиката, областите, в които има пропуски и подкрепящите материали и пособия са различни. До разработването на специализираната методика учителите ще прилагат избрани от тях методи и средства за осъществяване на допълнителното обучение за усвояване на български език въз основа на разработените от тях индивидуални планове за обучение. За реализирането на дейността си всеки учител следва да заяви необходимостта си от познавателни книжки, учебни помагала и/или дидактически материали. Проследяването на напредъка на децата ще се осъществява по Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. След изработване на специализираната методика избраният изпълнител ще осъществи и обучение за прилагането й от учителите в проектните детски градини. Параметрите на това обучение са описани в дейност 3. След обучението на учители за прилагането допълнителното обучение по български език ще продължи по специализираната методика в съответствие с описаните в нея подходи и последователност. След приключване на проекта и в зависимост от ефективността на изработената по проекта специализирана методика за допълнително обучение по български език ще бъде оценена необходимостта от иницииране за промяна в Наредба № 6 за усвояване на книжовния български език, която да осигури нейното прилагане в системата на предучилищното образование

2.Участие по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на ДФ“Земеделие“

3.Проект „ Движение + игри =  здраве“  по  Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините

 4.Проект ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2021      
Подобряване на здравословното  състояние на  децата от ДГ” Бисер “и усъвършенстване на физическата култура“

5. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни

6.НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА -2021г.
Проект: ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ
Тема: “НЕ ЗАМЪРСЯВАЙТЕ ПРИРОДАТА! или как да превърнем боклука в нещо“

7. Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“