ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Проекти - Реализирани

Реализирани
1. Проект «Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура на училища и детски градини  в Община Марица»; по ОП “Развитие на човешките ресурси“. През 2012 година е извършен основен ремонт на централната сграда
2. Участие в проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР приключил през 2012-2013г.
3. Проект „Заедно можем повече“ , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  приключил през 2014г.
4. НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА -2017г.
Проект:  ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ
Тема: ЗЕЛЕНО СЪРЦЕ
Реализиране на дейности за повишаване на екологичната култура на подрастващите чрез директен допир и обследване на детето с разглеждания проект; осъществяване на идеята за „зелено възпитание“, чрез неформални дейности сред природата,посредством възможността за финансиране от ПУДООС.
5. Kомпонент 3 „Внедряване на модерни технологии в институциите от системата на предучилищното образование. Обучение на педагогически кадри“ ,    на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2017
6.Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
7.Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза ІI, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.