ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Проекти - Реализирани

Реализирани
1. Проект «Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура на училища и детски градини  в Община Марица»; по ОП “Развитие на човешките ресурси“. През 2012 година е извършен основен ремонт на централната сграда
2. Участие в проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР приключил през 2012-2013г.
3. Проект „Заедно можем повече“ , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  приключил през 2014г.
4. НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА -2017г.
Проект:  ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ
Тема: ЗЕЛЕНО СЪРЦЕ
Реализиране на дейности за повишаване на екологичната култура на подрастващите чрез директен допир и обследване на детето с разглеждания проект; осъществяване на идеята за „зелено възпитание“, чрез неформални дейности сред природата,посредством възможността за финансиране от ПУДООС.
5. Kомпонент 3 „Внедряване на модерни технологии в институциите от системата на предучилищното образование. Обучение на педагогически кадри“ ,    на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2017
6.Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
7.Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза ІI, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
8.НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА -2021г.
Проект: ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ
Тема: “НЕ ЗАМЪРСЯВАЙТЕ ПРИРОДАТА! или как да превърнем боклука в нещо“- Реализиране на дейности за повишаване на екологичната култура на подрастващите чрез директен допир и обследване на детето с разглеждания проект; осъществяване на идеята за „зелено възпитание“, чрез неформални дейности сред природата,посредством възможността за финансиране от ПУДООС.С помощта на средствата, отпуснати от ПУДООС,  се обособиха  тематични зони сред природата в двора на детската градина, които бяха последователно посещавани от всички  възрастови групи. 
9. Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“Това е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата,
образователните институции и семейството.
Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата 
1. външна площадка 
2. вътрешна площадка
3.оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки 
10.
Активно приобщаване в системата на предучилищното образование
ДГ “Бисер“ участва в дейности по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.
Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност.
Дейности
Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.:
Дейността включва няколко основни стъпки – разработване на специализирана методика за обучение по български език и създаване на капацитет за прилагането й, определяне на нуждаещите се от такова обучение и предоставянето му обучение в допълнителни модули (наричано за краткост за целите на проекта допълнително обучение по български език) в проектните детски градини. Основа за ефективното осъществяване на дейността е разработването на специализираната методика за обучение по български език, която да е приложима във всяка от възрастовите групи, както и в разновъзрастови групи и да предлага насоки и игри за съответната възрастова група, но същото време да е ориентирана към потребностите на различните уязвими групи – деца, които е владеят или слабо владеят български. 
11.Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни