ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Програмна система

Възпитанието, социализирането и обучението на децата от 3 до 7-годишна възраст през учебната 2023-2024г. в ДГ "Бисер" се  осъществява по  програмни системи „Златно ключе ” на издателство Бит и техника , "Приказни пътечки" на издателство Булвест.
Програмните  системи , представляват  цялостна концепция и създават  условия за придобиване на компетентности по всички образователни направления в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование . Чрез тях се осигуряват физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата в условията на игра и при взаимодействие и сътрудничество с родителите. 
 

ИДЕИ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА 
Процесът на предучилищното образование в ДГ „ БИСЕР“ е подчинен на прилагането на програмната система, като част от стратегията за развитие на детската градина . Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.Програмната система отговаря на следните изисквания:1. да създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от образователните направления ; 2. да отчита спецификата на детската градина и на групите;3. да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.В програмната система са включени:1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие;2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;3.тематично разпределение за всяка възрастова група 4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 
 1. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Подходи на педагогическо взаимодействие
 • Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност - с уважение и достойнство; приемане на детето такова, каквото е; човечно отношение към него- оказване на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ.
 • Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се изгради педагогическото взаимодействие.
 • Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в различни формални и неформални обединения;
 • Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие.
 • Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно проблема (ако има такъв), но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът да обхваща и вижда цялата картина.
 • Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на положително настроени връстници и възрастни.
 • Синергетичен - подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на условия за растеж, развиване на личния потенциал, зачитане на човешкото достойнство, осигуряване качество на живот за всяко дете.

 Форми на педагогическо взаимодействие:Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и осигуряват постигане на компетеции, определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно образование. В ДГ „Бисер“ ще се провеждат основни форми на педагогическо въздействие по следните Образователни направления: 
 • Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.
 • Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.
 • Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра:Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.
 • Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.

 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:
 • Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, Музикални и др.
 • Утринна гимнастика
 • Творчески занимания по интереси
 • Празници и концерти - в подготвителната група и училището.
 • Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, изложби, музеи и др.
 • Разходки и екскурзии сред природата
 • Формиране на битови, здравни, хигиенни и навици.
 • Формиране на етични форми на общуване.
 • Формиране на есетически усет
 • Групова работа с психолог, базирана на принципите на Приказкотерапията.
 • Групова работа с психолог за изграждане на позитивни междуличностни взаимоотношения и екипна работа.

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на следващата календарна година. Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва( Решение на ПС 8 /13.06.2023г. въвежда се 1 допълнителна ситуация по ОН БЕЛ във всички възрастови групи/ 

За първа възрастова група (3-годишни) - общ седмичен брой - 11+1;
 • Български език и литература - 1+1
 • Математика - 1
 • Околен свят - 1
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Конструиране и технологии - 1
 • Физическа култура - 3

За втора възрастова група (4-годишни) - общ седмичен брой - 13+1;
 • Български език и литература - 2+1
 • Математика - 1
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Конструиране и технологии - 1
 • Физическа култура - 3

За трета възрастова група (5-годишни) - общ седмичен брой - 15+1;
 • Български език и литература - 2+1
 • Математика - 2
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Конструиране и технологии - 2
 • Физическа култура - 3

За четвърта възрастова група (6-годишни) - общ седмичен брой - 17+1.
 • Български език и литература - 3+1
 • Математика - 3
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Констриуране и технологии - 2
 • Физическа култура - 3

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е : за първа и втора група от 15 до 20 минути , за трета и четвърта група от 20 до 30 минути . 
 1. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Годишното тематично разпределение е разработено , съгласно разпоредбите на чл. 30 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищно образование и представлява дидактически план за работа на учителя за постигане на заложените в съответната учебна програма цели на обучението , на очакваните резултати и за придобиване на общообразователна предучилищна подготовка. Отнася се за всички образователни направления и възрастови групи. Методи и форми за проследяване на резултатите от предучилищното образование
 1. Наблюдение

То е процес от целенасочено наблюдение на детското поведение в различни ситуациив различни режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания в продължение на цялата учебна година.Цели на наблюдението:С помощта на информацията, получена чрез наблюдението се постигат следните цели:
 • Опознаване индивидуално развитие на децата чрез установяване на техните характерни възрастови и индивидуални особености: нужди, способности, обноски, ограничения и затруднения.
 • Планиране индивидуална програма за развитие на детето през учебната година, която е насочена към детския потенциал и затруднения.
 • Проследяване настъпилите промени при децата през учебната годината.
 • Периодично уведомяване на родителите за функционирането на детето в детската градина.

Видове наблюдения:Детският учител участва в дейността на детето на различни нива – от ниво на не-участник в наблюдението; до пряк участник в него.
 1. Познавателна задача

Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през учебната година са два вида:
 • Задачите със структуриран отговор, които се използватза проследяване на възприемането на знанията, тяхното разбиране и приложението им.
 • Задачи със свободен отвор се използват при установяване на изпълнителски умения – пеене, свирене, рисуване, моделиране, конструиране – при които се проследява тяхното изпълнение и анализира крайният резултат, който във всички случаи ще бъде уникален за всяко дете.

 1. Продукти от дейността на децата

По време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез активното му участие в различни видове дейности, то създава различни по характер продукти (фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, конструктивни и хартиени модели, пластилинови фигури и форми, и др.).
 1. Социометрични методи

Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите на детските учители.Форми за проследяване на постижениятаПортфолиоВ хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио, което е своеобразен запис на детското развитие от първа възрастова група и продължава до края на подготвителна група.Портфолиото онагледява етапите през които преминава детето, прави ги “видими” и помага на детския учител да направи съответни изводи и препоръки относно по-нататъшното личностно развитие на детето, и по този начин може да подпомогне и родителя.Портфолио на групата –от първа възрастова група до завършване.
 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Сътрудничеството и взаимодействието между детска градина и семейство се осъществява по условия и ред , определени в Правилника за дейността на ДГ“Бисер“Сътрудничеството с родителите се постига на две нива:на ниво групата – във форма на родителски актив, комитет и т.н.на ниво детската градина – Настоятелство, регистрирано ката СНЦ и Обществен съвет.Формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две групи: индивидуални и групови форми на работа.Индивидуални форми на сътрудничество Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя. Провеждат се по договаряне между учителя и родителя, във време в което няма деца групата(сутрешните часове; или късния след обяд) или в групата е осигурено присъствие на друго лице от детската градина.Видове разговори:
 • Първоначален и опознавателен разговор
 • Информативни разговори
 • Рутинни разговори

Провеждат се в различни времеви интервали: ежедневни, седмични или месечни.Индивидуална консултация
 • По инициатива на учителя или по инициатива на родителя.
 • По инициатива на учителя
 • По инициатива на родителя

Други индивидуални форми:Видове съобщения
 • Устните съобщения могат да бъдат – телефонно обаждане, скайп разговор;
 • Писмените съобщение днес, са е-майл, sms по мобилен телефон, лично съобщение във фейсбук на групата.

Групови форми на сътрудничество с родителите

Родителската среща
В началото на учебната година, във всяка група на детската градина се организира родителска среща, на която се представя работния план за учебната година, координират се очакванията на родителите и на екипа на групата. Избира се родителски актив, работните отношения и начин на комуникация с екипа на групата. Родителските срещи през учебната година се планират, според потребностите и желанията на родителите.

Групи за подкрепа на родители – съвременна форма за групова подкрепа
В групата всеки родител получава формална подкрепа от останалите родители, по въпроси които не може самостоятелно да реши и търси допълнителна емоционална подкрепа и информация.Чрез групата родителят има възможност да преживява чувството на увереност, доверие и равнопоставеност.

Видове групи за подкрепа на родителите:
 • група на родителите, които имат еднакви проблеми относно детското развитие;
 • група на родителите, които имат еднакви вярвания и модели на възпитание;
 • група родители, които имат нужда от развиване на своите умения като родители;
 • група родители на надарени деца;
 • група на татковците и др.

Тренинг с родителиРодителите разчупват традиционните си убеждения и вярвания за домашното възпитание и взаимоотношенията между родители-деца, между хората; овладяват нови социални умения, променят ценностната си ориентация и се обогатяват с нови психолого-педагогически знания.Участие на родителите в процеса на предучилищното образованиеВключването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително важна форма на сътрудничество между детската градина и семейството. Обикновено родителите присъстват на открити ситуации, тържества, празници и състезания. Във всяка група на детската градина се изработват планове за съвместни инициативи с родителите. Родителите участват и в образователния процес, провеждан в детската градина – всеки родител от групата е ценен с неговата личност и професионална реализация. Значението на включването на родителя има тристранен характер:
 • за детето – защото чувства подкрепата и съпричастността на родителя към това, което е важно за него;
 • за родителя – който може да види детето си в различна от ежедневието ситуация; да общува с другите деца от групата и по този начин да обогати своите родителски умения.
 • за детските учители в групата – за успешното постигането на целта на социализация, възпитание и образование на детето, чрез подкрепата получена от родителите.

Други форми за комуникация детски учител – родител Във връзка с периодично предоставяне на информация се използват следните форми:
 • Сайт на детската градина
 • Информационни табла за родителите
 • Фейсбук на всяка група и на детската градина

Информация относно многообразието и качеството на учителската дейност, резултатността в детската градина извън нея чрез:
 • Електронно портфолио на детската градина
 • Електронно портфолио на всяка група
 • Портфолио на учителите в групата

Сътрудничество между детската градина с други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина. Формите на сътрудничество с различните институции са: индивидуални консултации; групови срещи; лектории; съвместни празници; клубове, беседи, кръгла маса ,благотворителни акции, чествания и т.н.  

Програмна система на ДГ"Бисер може да видите тук!