ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Програмна система

Настоящата програмна система е приет на заседание на педагогическия съветс протокол № 2 от 17.09.2016г 

ИДЕИ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА 
Процесът на предучилищното образование в ДГ „ БИСЕР“ е подчинен на прилагането на програмната система, като част от стратегията за развитие на детската градина . Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.Програмната система отговаря на следните изисквания:1. да създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от образователните направления ; 2. да отчита спецификата на детската градина и на групите;3. да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.В програмната система са включени:1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие;2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;3.тематично разпределение за всяка възрастова група 4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 
  1. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Подходи на педагогическо взаимодействие

 Форми на педагогическо взаимодействие:Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и осигуряват постигане на компетеции, определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно образование. В ДГ „Бисер“ ще се провеждат основни форми на педагогическо въздействие по следните Образователни направления: 

 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:

  1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на следващата календарна година. Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва:За първа възрастова група (3-годишни) - общ седмичен брой - 11;

За втора възрастова група (4-годишни) - общ седмичен брой - 13;

За трета възрастова група (5-годишни) - общ седмичен брой - 15;

За четвърта възрастова група (6-годишни) - общ седмичен брой - 17.

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е : за първа и втора група от 15 до 20 минути , за трета и четвърта група от 20 до 30 минути . 
  1. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Годишното тематично разпределение е разработено , съгласно разпоредбите на чл. 30 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищно образование и представлява дидактически план за работа на учителя за постигане на заложените в съответната учебна програма цели на обучението , на очакваните резултати и за придобиване на общообразователна предучилищна подготовка. Отнася се за всички образователни направления и възрастови групи. Методи и форми за проследяване на резултатите от предучилищното образование
  1. Наблюдение

То е процес от целенасочено наблюдение на детското поведение в различни ситуациив различни режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания в продължение на цялата учебна година.Цели на наблюдението:С помощта на информацията, получена чрез наблюдението се постигат следните цели:

Видове наблюдения:Детският учител участва в дейността на детето на различни нива – от ниво на не-участник в наблюдението; до пряк участник в него.
  1. Познавателна задача

Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през учебната година са два вида:

  1. Продукти от дейността на децата

По време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез активното му участие в различни видове дейности, то създава различни по характер продукти (фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, конструктивни и хартиени модели, пластилинови фигури и форми, и др.).
  1. Социометрични методи

Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите на детските учители.Форми за проследяване на постижениятаПортфолиоВ хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио, което е своеобразен запис на детското развитие от първа възрастова група и продължава до края на подготвителна група.Портфолиото онагледява етапите през които преминава детето, прави ги “видими” и помага на детския учител да направи съответни изводи и препоръки относно по-нататъшното личностно развитие на детето, и по този начин може да подпомогне и родителя.Портфолио на групата –от първа възрастова група до завършване.
  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Сътрудничеството и взаимодействието между детска градина и семейство се осъществява по условия и ред , определени в Правилника за дейността на ДГ“Бисер“Сътрудничеството с родителите се постига на две нива:на ниво групата – във форма на родителски актив, комитет и т.н.на ниво детската градина – Настоятелство, регистрирано ката СНЦ и Обществен съвет.Формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две групи: индивидуални и групови форми на работа.Индивидуални форми на сътрудничество Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя. Провеждат се по договаряне между учителя и родителя, във време в което няма деца групата(сутрешните часове; или късния след обяд) или в групата е осигурено присъствие на друго лице от детската градина.Видове разговори:

Провеждат се в различни времеви интервали: ежедневни, седмични или месечни.Индивидуална консултация

Други индивидуални форми:Видове съобщения

Групови форми на сътрудничество с родителите

Родителската среща
В началото на учебната година, във всяка група на детската градина се организира родителска среща, на която се представя работния план за учебната година, координират се очакванията на родителите и на екипа на групата. Избира се родителски актив, работните отношения и начин на комуникация с екипа на групата. Родителските срещи през учебната година се планират, според потребностите и желанията на родителите.

Групи за подкрепа на родители – съвременна форма за групова подкрепа
В групата всеки родител получава формална подкрепа от останалите родители, по въпроси които не може самостоятелно да реши и търси допълнителна емоционална подкрепа и информация.Чрез групата родителят има възможност да преживява чувството на увереност, доверие и равнопоставеност.

Видове групи за подкрепа на родителите:

Тренинг с родителиРодителите разчупват традиционните си убеждения и вярвания за домашното възпитание и взаимоотношенията между родители-деца, между хората; овладяват нови социални умения, променят ценностната си ориентация и се обогатяват с нови психолого-педагогически знания.Участие на родителите в процеса на предучилищното образованиеВключването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително важна форма на сътрудничество между детската градина и семейството. Обикновено родителите присъстват на открити ситуации, тържества, празници и състезания. Във всяка група на детската градина се изработват планове за съвместни инициативи с родителите. Родителите участват и в образователния процес, провеждан в детската градина – всеки родител от групата е ценен с неговата личност и професионална реализация. Значението на включването на родителя има тристранен характер:

Други форми за комуникация детски учител – родител Във връзка с периодично предоставяне на информация се използват следните форми:

Информация относно многообразието и качеството на учителската дейност, резултатността в детската градина извън нея чрез:

Сътрудничество между детската градина с други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина. Формите на сътрудничество с различните институции са: индивидуални консултации; групови срещи; лектории; съвместни празници; клубове, беседи, кръгла маса ,благотворителни акции, чествания и т.н.