ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Прием 2023 -2024

[/userfiles/files/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-6041.png]
                  Уважаеми  родители,
изпращаме едно топло, зареждащо , ползотворно и надявам се щастливо лято. Очакваме  всички наши  деца  на 04.09.2023г.  за нови игри, знания, забавления ,нови приятели и приключения.
съгласно заповед на ръководството на Община Марица № РД-09-1073/08.08.2023г., ДГ“ Бисер“ ще работи без деца от 28.08.2023г. до 01.09.2023г.вкл.(обновяване, освежаване , осъвременяване на образователната среда)
Ще проведем  предварителни родителски срещи  по следния график :
29.08.2023г. вторник от  17.00 ч. , ясла А и ясла Б в новата сграда на втори етаж
30.08.2023г. сряда от 17.00 ч.  ,първа А и първа  Б в основната сграда  - физкултурен салон
31.08.2023г. четвъртък  от 17.00 ч. ,трета  А , трета Б и  втора  група в основната сграда  -  в занималнята на всяка група
01.09.2023г петък от 17.00ч. , четвърта група в новата сграда на  първи етаж
 Необходими  медицински документи за децата :
  Чл.4 от   НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.