ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Прием 2021 -2022

 Уважаеми родители, 
за осигуряване на безопасен престой на децата и взаимна грижа за здравето ни по вре на продължаваща епидемична ситуация в страната и в световен мащаб, ви призоваваме да  спазвате следните  мерки за безопасност:
  • -да декларирате обстоятелството, че не ви е известно детето да е било в контакт със  заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията    посочете, че сте запознати и солидарно отговорни за спазване на  правилата на работа в детската градина „Бисер“
  • -да не носите в детската градина/ясла лични играчки и вещи
  • -да водите детето си на детска градина/ясла и да го вземате при стриктно спазване на  графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчаквате на нужното разстояние
  • -да се запознаете с предоставените ви от детската градина/ясла полезни препоръки и  да подкрепяте усилията на  ДГ“Бисер“ за спазване на правила, хигиена и психично  здраве  
  • -да не водите на детска градина/ясла дете, което проявява признаци на заболяване  и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организирате  незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдете уведомени от медицинското  лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване
  • -да придружавате детето само до мястото за прием, без да влизате в сградата на детската  градина/ясла, освен ако не бъдете помолени за това
  • -да осигурявате плик, в който детето да поставя обувките, с които   пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи)
  • -да осигурявате поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев – държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите ще се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, ще се изисква:
-При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
 

 ГРАФИК  за прием на децата от 08.09.2021г. до приключване на противоепидемичната обстановка: ( чл. 15 ал. 1 а от ПДДГ )
Яслена група A“МЪНИЧЕТА“
входа на новата сграда ; от 7.00ч.- 8.00ч.
Яслена група Б“БЪРБОРАНИ“
входа на  групата ( здравна служба) ; от 7.00ч.- 8.20ч.
ПГ-5 „А“ група  „ДЪГА“  
 входа на новата сграда; от 8.00ч.- 8.20ч.
1-ва група"Б".  „МАЛЕЧКО ПАЛЕЧКО“ 
входа на  затворения двор; от  7.00ч.-8.20ч.
ПГ- 6г. група “СЛЪНЦЕ“
входа на групата  ; от  7.00ч.-8.20ч.
1-ва  „А“. „МЕЧО ПУХ“
 централния вход; от  8.00ч.-8.20ч.
Втора група „ЗАЙО БАЙО“ 
входа на  пералното помещение  ; от 7.00ч.- 8.20ч.
 ПГ-5 „Б“ група „МИКИ МАУС“  
централния вход; от 7.00ч.-8.00ч.