ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Правила за организиране дейностите на ДГ"Бисер"

 
                                                                                   ПРАВИЛА
 
                                       ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА „БИСЕР“
                                                    по време на епидемична обстановка
                                                                    в сила от 07.09.2021г.

 
 
         1. Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително оповестен  график/ред,
 ГРАФИК за прием на децата от 07.09.2021г.:
Яслена група -входа на новата сграда ; от 7.00ч.-8.00ч.
група  „ДЪГА“  - входа на новата сграда; от 8.00ч.-8.20ч.
група  „МАЛЕЧКО ПАЛЕЧКО“ -входа на  затворения двор;
от  7.00ч.-8.20ч.
група “СЛЪНЦЕ“входа на групата  ; от  7.00ч.-8.20ч.
група „МЕЧО ПУХ“-централния вход; от  8.00ч.-8.20ч.
група  „ЗАЙО БАЙО“ -входа на  пералното помещение  ; от  7.00ч.-8.20ч.
група „МИКИ МАУС“  -централния вход; от 7.00ч.-8.00ч.
          Ако климатичните  условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство,  осигуряващо отстояние на най-малко 2 м. между семействата, като не се допуска  влизането на придружителите на децата в сградата на  ДГ“Бисер”. За тази цел са отварени   всички възможни входове на детската градина ,което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи.
          Приемът в  ДГ“Бисер“ се извършва от медицинско или  упълномощено, от директора лице при използване на необходимите индивидуални  предпазни средства – маска  и ръкавици, като в случай на констатиране на   признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на  влизане на детето в сградата на детската градина , от него не се изисква  използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично  заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
          2. С децата,  се провеждат  педагогически ситуации и  допълнителни форми на педагогическо  взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот   и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за   обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
            3. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата  прекарват повече време навън ,  като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е  възможно храненето на децата също се организира и осъществява на открито.
           4. Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина/ясла освен  ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина/ясла с повече от  една група. Предвид спецификата на работата в  ДГ“Бисер“ следва да е ясно, че:
спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина/ясла.При   работата на  ДГ“Бисер“ по време на епидемична обстановка, директорът организира  :
  среда за бърза и лесна комуникация с родителите, в която да могат бързо  да  се информират родителите за правилата за работа на детската градина/ясла и да могат  за планират разпределянето на децата в групи
да организира  родителска среща (неприсъствена) или да използват друг подходящ  начин да се увери, че всеки родител е получил, запознал се е и е разбрал правилата  за работа на детската градина/ясла
да предостави на родителите информация и полезни препоръки за спазване на  правила, хигиена и психично здраве по време на епидемия
да изготви, съвместно с медицинското лице протокол за почистване и дезинфекция
да  осигурява  необходими материали за спазване на здравните изисквания (маски  , дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри  кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.)  
да организира  подреждането на помещенията с възможности за игри в малки групи и  обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца
да разработи план за движение в сградата, като при необходимост осигури необходимата маркировка за спазването му
да обособи пространство и ясно указание къде детето се преобува и докъде може да   влиза с външните си обувки
да разработи график за пристигане на персонала на детската градина/ясла, който да  осигури време за преобличане в работно облекло преди започване на работа, и да  обособят помещение за тази цел;
да организира  обезопасяване на средата, като се отстранят всички играчки, които  не могат да бъдат дезинфекцирани
да осигури медицински специалист или упълномощени и предварително инструктирани лица за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове  на  ДГ“Бисер“
да организира  изготвянето на график за приемането и изпращането на децата от  отделните групи;
да осигури работата със децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един  и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи;
да осигурява  необходимите средства за хигиена и поддържането на личната  безопасност на персонала и на децата и особено  лична хигиена за измиване на  ръцете, колкото може по-често
да  допуска  използването на музикален и физкултурен салон  по графикОт родителите,       децата от детска градина/ясла, се очаква:
да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със  заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията  родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на  правилата на работа в детската градина/ясла
да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на  графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние
да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и  да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично  здраве  
да не водят на детска градина/ясла дете, което проявява признаци на заболяване  и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират  незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското  лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване
да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската  градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това
да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската
градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи)
да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.Екипът от педагогически и непедагогически специалисти, които са на работа в ДГ“Бисер“  , е нужно да:
се запознаят срещу подпис   с правилата за работа в  епидемична ситуация и да ги спазват стриктно
използват   помещението, в което да сменят обувките и дрехите, с които  идват отвън, с работни, като спазват разработения график
измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни  средства (маска ) веднага след влизане в детската градина/ясла
отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на  ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване
в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето се измерва неговата температура, като това се извършва от лице от персонала, който е определен да работи със съответната група
незабавно търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина/ясли, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояние
предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация
придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-  добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина/ясла, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с топла вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване   чрез ползване на суха салфетка за еднократна употреба   Когато не са в близост до вода и течен сапун, се използват алкохолни кърпички или мокри кърпички, подходящи за кожата,  
да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други трябва или да бъде придружена от дезинфекция след всяка употреба.
организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности
организират срещи с родителите само при необходимост и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическа дистанцияПо отношение на хигиената в сградата се очаква:
проветряване на всички помещения често за поне 2 пъти по 30 мин – сутрин пред пристигане  на децата и в края на работния ден, по 10 мин. По време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията
дезинфекция на помещенията се извършва поне 2 пъти дневно
почистване на тоалетните с почистващи препарати през два часа
предоставяне на индивидуални съдовете за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба
почистване на маси, повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно
миене на играчките, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията CO-VID-19
осигуряване на лично спалното бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60 ° C, веднъж седмично или при необходимост
изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно
разделяне на площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи
дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно
общината   подкрепя детските градини/ясли, като при необходимост осигурява допълнителен медицински или други специалисти,   които да се включат в работата и да подкрепят усилията им за създаване на безопасна среда, в която детето да се чувства спокойно и подкрепяно.Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в  ДГ
 
1.При наличие на един или повече симптоми при  дете (повишена
телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.):
Детето се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не се прибере у дома;
 На   детето се поставя маска с размер, подходящ за възрастта;
Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като сеизисква да отведат   детето при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност);
На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва даследват – да избягват физически контакт и да се консултират със семейния лекар на детето  (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за COVID-19;
След като детето напусне помещението, се извършва щателнадезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция;
Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за останалите ученици;
 Детето се допуска отново    да посещава ДГ само срещумедицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
2. В случай на положителен резултат за COVID-19 на детето :
Родителите следва да информират директора  , който трябванезабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с  
деца и служители , които са били в контакт с детето , в съответствие с указанията на РЗИ.
В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват карантиниране на една или няколко  групи или на цялата ДГ   в зависимост от указанията на РЗИ.
За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат в  ДГ, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на  ДГ спазва предписанията на РЗИ.
Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:o  Децата от същата  група;
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;
o Други  деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
Всички контактни лица се информират за провеждане по време надомашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на домакинството се уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми. (С оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно заразяване на възрастни в домакинствата).
След излизане на заразено  дете   и  децата от същата група сеизвършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна
дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имало контакт детето  в последните 48 часа, след което стаята/помещенията могат да се  използват
Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да варира в зависимост от конкретната ситуация.3. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена
телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, стомашно разстройство и др.):
Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена маска;
Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - PCR или бърз антигенен тест;
При положителен тест лицето е длъжно да информира директора заздравословното си състояние след преглед или направена консултация;
След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция.4. В случай на положителен резултат за COVID-19 на служител:
Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в  ДГ и в семейството. В зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолация в конкретния случай.
Директорът   предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът изпълнява предписанията на РЗИ.
В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват затваряне на една или няколко  групи или  или на цялата  ДГ.
Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
След като заразеното лице напусне  ДГ, се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в  занималните, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа  По време обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина   не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област, децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. Отсъствията на децата са отсъствия по уважителни причини  и са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболеваемостта -  250 на 100 000 души от населението.
          При обявена извънредна обстановка родителите на деца, записани в детската градина  , могат да подадат заявление за включване на детето в самостоятелна организация   до директора от 1-во до 5-о число на всеки месец
          Към заявлението   се прилагат следните   документите:   
1.   декларация, съдържаща данни за детето и родителите - трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при подаването и се представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни;
2. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
3. програма за развитие на детето, която задължително съдържа:
а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;
б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл. 28, ал. 2 за съответната възрастова група;
в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.
Експертната комисия по чл. 18, ал. 2 в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 и анализ на документите по ал. 2 одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.
Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, при условия и по ред, определени в правилника за дейността на детската градина или училището." 
 
 Г.Ботова
Директор на ДГ“Бисер“