ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Материална база

Помещенията на детските групи  –  осем занимални и отделни спални помещения към тях. Обзаведени са с мебели, съобразени с възрастовите и с физическите особености на децата. Всяко помещение носи своята индивидуалност, което е решение и изпълнение на екипите на групите. Личи стремеж към преодоляване на еднообразието в обзавеждането, осъществено по типов проект, който стремеж трябва да се стимулира и за в бъдеще;

Физкултурен салон  – просторен и удобен за провеждане на  занимания по физическа култура , празници с всички деца от групите, за гледане на театрални постановки и за други подобни цели;  ремонтиран , осъвременен и оборудван с физкултурни уреди и пособия;

Методически кабинет  – модерно оборудван, снабден с методическа литература, сценични костюми , реквизити , декори , удобен за провеждане на  занимания по английски език и др.

Открита спортна площадка - 500кв. м площ за провеждане на спортно подготвителни игри , състезания , детски турнири.

3000 кв.м от двора  е  затревена площ , където са обособени 5  детски площадки с обновени различни уреди , беседки , пясъчници  за игра на открито .  Уредите са  обновени , отговарят    на   Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. и   европейските стандарти за безопасност на съоръженията и настилките  за игра.
Дворът е зелена площ с разнообразна растителност и неговата организация дава възможност  за запознаване на децата с природата  през различните годишни времена и е място за  упражняване на екологично поведение: Наличието на различни  растителни видове , дава възможност за наблюдение на птици , насекоми и др., осигурява условия за свободна игра и достъп до природни обекти. Децата се включват в дейности , които не могат да бъдат организирани в условията на занималните. Цветните участъци позволяват децата   , под ръководството на учителите да полагат грижи  към растителните видове  и да формират навици за труд сред природата. Една вече утвърдена традиция е , при завършване на Подготвителна група , преди да постъпят в I клас, децата и родителите правят подарък като ,  засаждат дърво и оставят послание.

Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за  подготовка на децата за бъдещата роля „ученик”, набавени са учебни помагала  и пособия за подлежащите на задължително предучилищно обучение.

За психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния персонал, са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, с подходящи за възрастта на децата играчки,  магнитни дъски, телевизор, мултимедия ,интерактивна дъска , озвучителна система,   DVD плейър, съвременни нагледни материали за децата, книжки и др. . Всички учители разполагат с компютър и интернет в занималните.  Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.

В самостоятелен   кухненският блок ,   се приготвя храна за 200 деца и  37 членен персонал.