ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Екип

Възпитателно-образователния процес е резултат от усилията на целия екип на ДГ, съобразен е със съвременните изисквания, с очакванията на родителите и с интересите на децата.    Екип от опитни, интелигентни, амбициозни    и енергични преподаватели , посветили се на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях.

Високото образование и добрата квалификация на учителите са добър "инвестиционен капитал" за   добри педагогически резултати при реализиране на различни цели и задачи.


Изискването в заведението на длъжност "Помощник-възпитател" да работят служители само със средно образование е важно условие за осигуряване на подходяща социална среда, която да подпомага възпитателната работа в детските групи. Част от  служителите имат трудов стаж между 20 и 30 години, като голяма част от този стаж е натрупан в ДГ“Бисер“ . Те  много добре  познават  хората , особеностите и проблемите, грижите и радостите на работното място. Повечето от тях се чувстват като в свой дом и милеят за него по същия начин.


За наша радост от няколко години екипът на ДГ“Бисер“  се „подмладява. Постъпват много млади хора, посветени на децата, с желание  за успешна реализация  в учителската професия.


 
ГИНКА КОЛЕВА БОТОВА  - Директор
БОРИСЛАВА КИРИЛОВА БОЖИЛОВА- Учител

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА  -Учител
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПАНОВА -Учител
ВЕСЕЛИНА ДИМЧЕВА БОГДАНОВА - Учител
ГЕРГАНА ИВАНОВА ХУБЕНОВА -Учител
ДАНИЕЛА ТОНЧЕВА ЗАПРЯНОВА -Учител
ДЕСИСЛАВА ИЛИЯНОВА ДЕЛИКОСТАДИНОВА -Учител
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ВИТКОВА -Учител 
СТЕЛА НЕДЯЛКОВА АНДОНОВА-Учител  
СВЕТОМИРА  ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА- Учител по музика
СТОЯНКА ИВАНОВА КИСИМОВА    -Учител
ТОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА  -Учител
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА  ПЕТРОВА-Учител
СТЕФКА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА- Логопед     
АНГЕЛИНА ПЕТКОВА ГУДЖЕВА  - Готвач
АТАНАСКА АТАНАСОВА ВИТКОВА  - Работник в кухня
АТАНАСКА АНГЕЛОВА БОЖЕВА  - Готвач
БОЖАНА АСЕНОВА СТОЯНОВА- 
Помощник възпитател
ВАСИЛКА КОПРИНКОВА - Помощник възпитател
  

ВАСИЛКА СТОИЛОВА БОТЕВА -Чистач
ГИНКА АТАНАСОВА- Помощник възпитател

ДИЛЯНА СТЕФАНОВА БЕНКОВА  - Домакин
ДОБРИНКА ТОДОРОВА БОТОВА      -Помощник възпитател 
ЗАПРЯНКА ДИМИТРОВА КИСИМОВА   -Помощник възпитател      
ИВАНКА  АНГЕЛОВА БОТОВА   -  ЗАС 
ИВАНКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА   -Помощник възпитател 
ИЛИЯН ВЕЛИЧКОВ ГИНОВ   -Огняр
ЛАЛКА НЕНОВА СЪБЕВА  -Помощник възпитател 
МАРИЯ КОЛЕВА КИСИМОВА    -Помощник възпитател 
ЦОНКА КОЛЕВА  БОТОВА     -Помощник възпитател 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ТАСКОВА  -Медицинска сестра  ДГ
ТАТЯНА ВАСИЛИЕВНА ДЮКЕНДЖИЕВА -Медицинска сестра   в детска ясла
ТЕМЕНУЖКА ГРИБАЧЕВА-Медицинска сестра  в детска ясла  
ТАНА МИНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА -Медицинска сестра  в детска ясла  
НЕЛИ ЗЛАТАРЕВА-Медицинска сестра в детска ясла

 
ЗАМЕСТНИЦИ:
СЛАВКА АНТОНОВА АНГЕЛОВА- Учител