ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Допълнителни дейности

В ДГ „БИСЕР”,  при заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина осигурява условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.
Допълнителните  дейности  се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.    
За участие на децата в допълнителните педагогически дейности се подават писмени заявления до директора в началото на всяка учебна година  
Фирмите, осъществяващи ДПУ се избират чрез конкурс по документи по следните критерии:
1. високо квалифицирани преподаватели с правоспособност;
2. програма за обучение на децата;
3. такса за обучение на децата;
4. обогатяване на материалната и дидактична база.

През 2019-2020 година в ДГ „Бисер“ се предлагат следните допълнителни дейности:
2 групи по Английски език – учител Росица Василска
Ранното обучение по английски дава възможност на децата да усвояват чуждите езици по-лесно, да го правят с удоволствие, а наученото да остане завинаги.
2 групи по Народни танци – учител Валери Христов
1 група по Модерни танци - учител Ангелина Димитрова

Чрез танцувалните занятия децата се развиват хармонично физически, научават се да владеят тялото си, да развиват гъвкавостта си, да се движат красиво и се сдобиват с красива осанка. Занятията по танци развиват способността към импровизация и фантазията на детето, чувството за ритъм и координацията.
1 група по Футбол- учител Васил Димитров
Разработена методика за обучение по футбол с 4-6 годишни деца. Съобразена с физиологическите особености на възрастовата група. Основна цел на обучението е да решава оздравителни, образователни и възпитателни задачи. В резултат на приложената методика, децата придобиват технически умения, физически качества и желание да се занимават с футбол.
1 група "Арт работилница" 
2 групи по Религия – учител Екатерина Тошева
Основната цел на религиозното възпитание и обучение в детската градина се свързва с формирането на духовно-нравствената култура на детето.

График за провеждане на Допълнителните дейности през 2019-2020г.