ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Допълнителни дейности

В ДГ „БИСЕР”,  при заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина осигурява условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.
Допълнителните  дейности  се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.    
За участие на децата в допълнителните педагогически дейности се подават писмени заявления до директора в началото на всяка учебна година  
Фирмите, осъществяващи ДПУ се избират чрез конкурс по документи по следните критерии:
1. високо квалифицирани преподаватели с правоспособност;
2. програма за обучение на децата;
3. такса за обучение на децата;
4. обогатяване на материалната и дидактична база.

През 2020-2021 година в ДГ „Бисер“ се предлагат следните допълнителни дейности:

3 групи по Религия – учител Екатерина Тошева
Основната цел на религиозното възпитание и обучение в детската градина се свързва с формирането на духовно-нравствената култура на детето.