ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Допълнителни дейности

В ДГ „БИСЕР”,  при заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина осигурява условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.
Допълнителните  дейности  се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.    
За участие на децата в допълнителните педагогически дейности се подават писмени заявления до директора в началото на всяка учебна година  
Фирмите, осъществяващи ДПУ се избират чрез конкурс по документи по следните критерии:
1. високо квалифицирани преподаватели с правоспособност;
2. програма за обучение на децата;
3. такса за обучение на децата;
4. обогатяване на материалната и дидактична база.

През 2023-2024 година в ДГ „Бисер“ се предлагат следните допълнителни дейности:

 Религия – учител Екатерина Тошева
Основната цел на религиозното възпитание и обучение в детската градина се свързва с формирането на духовно-нравствената култура на детето.

Пиано - учител Марта Генова
Пианото е един от инструментите, който дава най-голяма творческа свобода. На него може да бъде изсвирено всичко. То дава възможност на децата да изразят себе си по най-безопасния начин, да дадат порив на емоциите си и да изпитат удоволствие от това.

Английски език
Изучаването на английски език би могло да бъде лесно, забавно и полезно в най-ранна детска възраст.Чрез игри, картинки, песни, римушки и забавления децата усвояват бързо и неусетно научават думи, изрази и песни.

Народни танци
Децата научават основни стъпки на най-популярните български народни танци и хора, поднесени и адаптирани за тяхната възраст. Запознават се с основите от богатата ритмика на българския фолклор, участват активно в пресъздаване на народни обичаи с характерните за тях танци.

Хандбал- треньор Николай Нейчев
Хандбалът е един от най-популярните спортове сред децата.Децата създават нови приятелства и популяризират едновременно важни двигателни и комуникативни умения.