ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца със СОП

                                      
                Уважаеми родители,
Детска градина „Бисер“, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, съдейства за осигуряването на допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца  със специални образователни потребности.
 I.
Какво да разбираме под „специални образователни потребности“?
 Това са специфични нужди от допълнителна подкрепа, която, след специализирана оценка, получават деца и ученици, срещащи затруднения в обучението и адаптацията поради някои особености и дефицити в тяхното развитие.
„Специални образователни потребности“ на дете  са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.
§ 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование
 II.
Какво трябва да направите, ако детето ви има нужда от допълнителна специализирана помощ?
Законът за предучилищното и училищното образование предвижда предоставяне на допълнителна подкрепа за деца със специални образователни потребности. За да бъде стартирана допълнителна подкрепа на вашето дете, трябва да бъдат оценени индивидуалните му потребности. Оценката се извършва от Екипа за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение, което детето посещава, след писмено заявление от вас до директора на училището или детската градина. Към заявлението могат да бъдат приложени документи от медицински, логопедични и психологични консултации (при наличие на такива), които биха помогнали за правилната и точна оценка. Ако се установи, че детето има нужда от допълнителна подкрепа, от учебното заведение ще ви бъдат предложени план за подкрепа, и при необходимост индивидуален учебен план и  индивидуални учебни програми за обучението, за осъществяването на което детето ще бъде подпомагано от ресурсен учител. Според оценката на потребностите му екипът може да препоръча с него да работят и други специалисти (психолог, логопед, сензорен терапевт и др.). Периодично през учебната година педагогическите специалисти отчитат как се развива детето и дали са нужни промени в плановете и програмите, по които работи. Ако детето среща затруднения, учебният материал се адаптира към неговите възможности. Ако постига добри резултати, детето продължава да работи според държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка както всички деца.  
III.
Ако родителят не е съгласен с оценката на Екипа за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение?
Може да подаде заявление до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в съответния областен град, с което да поиска повторна оценка на потребностите на детето. Оценката ще бъде направена от специалистите в Центъра и, при различия с първата оценка, ще бъдат направени нужните промени в плана за подкрепа.
IV.
Ако за детето ви е констатирано, че има специални потребности  в детската градина и по обективни причини желаете то да бъде отложено от постъпване в първи клас, трябва да подадете писмено заявление да директора на  Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че искате такова отлагане. Към заявлението трябва да приложите следните документи:
  • протокол от лекарска консултативна комисия,
  • удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие
  • и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

Регионалният екип в Центъра взема решение до 30 юни, като отлагането от постъпване в първи клас може да е само за една година.
V.
Ако желаете детето ви да бъде обучавано в специално училище (по смисъла на чл.44 от Закона за предучилищното и училищното образование), трябва да подадете писмено заявление до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. След като бъде направена оценка на индивидуалните потребности на детето регионалният екип за подкрепа на личностното развитие     ще прецени дали желанието ви е основателно или не и ще изрази писмено становището си.