ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Визия

[/userfiles/files/0-02-05-86eeed7c45e8d67226d14d8d67846de9d9e9485d2b3e9f3910e126c8cd2e4ba2_86fb5927ace91a.jpg]
ДГ”Бисер” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Тя е:

Предпочитана среда за деца, където се гарантира тяхното интелектуално , емоционално социално, духовно- нравствено и физическо развитие и подкрепа, в съответствие с възрастта , потребностите, способностите и интересите им

Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.

Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

МИСИЯ на ДГ”Бисер” Да постави основите за учене през целия живот, като осигури физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

ЦЕННОСТ
Да предоставим на детето правото на щастие, радост, да се самоопределя, да расте със самочувствието на знаещо и можещо дете, значимо и обичано.

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Обединяване усилията на педагогически , медицински,обслужващ персонал , родители,общественост, държавни и общински органи за повишаване качеството на учебно-възпитателната дейност, за създаване на условия за цялостно развитие на детската личност; за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. 


[/userfiles/files/0-02-05-4249a93965751593b5509fff7c8a3cd2c58ec315ab278a196fda4c465bc42450_f105f1f539f6b8f2.jpg]
[/userfiles/files/0-02-05-6129e70be3a43538c0eb4f375bbf6026fa4372403e5d812fb1cd0552d7ca3363_92461d21d33b795a.jpg]